Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Afrosession

1.In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen in de  betekenis worden gebruikt, namelijk; dansschool Afrosession, de gebruiker van de algemene voorwaarden. En de cursist(e) ook wel de wederpartij genoemd.

2.Zodra de cursist(e) het inschrijfformulier heeft ondertekent geeft de curisist(e) aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en is de overeenkomst tussen de cursist(e) en dansschool Afrosession gesloten. Als de cursist(e) zich individueel inschrijft kan Dansschool Afrosession geen danspartner garanderen. Dansschool Afrosession zal zo goed mogelijk dienstverlening geven.

3.De overeenkomst tussen de cursist(e) en dansschool Afrosession wordt afgesloten voor bepaalde tijd van een lesperiode van 10 weken.

4.Betaling geschied middels een eenmalige machtiging na ondertekening van dit inschrijfformulier middels een inhouding van het cursusbedrag op het opgegeven IBAN rekeningnummer. Als het cursusbedrag niet voor de tweede les is geint middels een eenmalige machtiging, is de cursist(e) van rechtswege in verzuim en kan de inschrijving per direct nietig worden verklaard, met als gevolg dat de cursist(e) niet meer aan de cursus mag deelnemen.

5.Beide partijen mogen ten alle tijde de overeenkomst opzeggen. Dit dient schriftelijk te worden gedaan. Indien de cursist(e) voortijdig wil stoppen met de cursus is dit geen probleem, echter zal er geen restitutie plaatsvinden van het lesgeld.

6.Dansschool Afrosession is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke bezittingen, verwondingen, blessures en dergelijke, tijdens of middels de lessen die gegeven worden door dansschool Afrosession.

 

7.Indien dansschool Afrosession wordt verhinderd om de lessen te verzorgen als gevolg van een situatie die niet is te wijten aan de schuld van dansschool Afrosession, en hier geen invloed op kan uitoefenen en waardoor verplichtingen niet kunnen worden uitgevoerd, is dansschool Afrosession niet aansprakelijk hiervoor. In dit geval zal er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden.